Szanowni Państwo!

Nasza strona jest w przebudowie, w związku z tym faktem, wszelkie najnowsze informacje i aktualności dostępne są na - Facebooku.

Prosimy o wyrozumiałość - wszystkie informacje na stronie będą na bieżąco uzupełniane.

Dziękujemy także wszystkim Państwu, którzy wspierają nas 1% swojego podatku.

Wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli się z podatku prosimy o dar serca i przekazanie 1% na KTOZ, abyśmy dalej mogli nieść pomoc tym, którzy nas potrzebują.

Regulamin


§1

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym www.ktoz.krakow.pl obsługiwanym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31 – 019 Kraków, KRS: 0000044704, NIP: 6761709241, REGON: 003872657, : ktoz@ktoz.krakow.pl

 

§2

Słowniczek pojęć

Poniższym określeniom nadano, w rozumieniu Regulaminu, następujące znaczenia:

 1. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 3. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Usługodawca – osoba odpowiedzialna za zarządzanie stroną internetową, świadcząca usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej;
 6. Usługi – czynności dokonywane przez usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod adresem elektronicznym;
 7. Konsument – osoba, o której mowa w przepisie art. 221 kodeksu cywilnego;
 8. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach adresu internetowego wskazanego w §1;
 9. Polityka prywatności – odrębny dokument regulujacy kwestie ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

 

§3

Postanowienia ogólne

 1. W celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, Usługodawca udostępnia platformę internetową pod adresem www.ktoz.krakow.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych z działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia Usługodawca dołoży starań, aby przerwa w działaniu strony internetowej była możliwie najkrótsza.
 3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 4. Korzystanie z usług dostarczanych przez Usługodawcę wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia konta i może odbywać się w sposób anonimowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Osoba rejestrująca swojego psa lub kota, podaje w tym celu dane osobowe, wskazane w dalszej części Regulaminu.
 7. Osoba zamieszczająca ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, podaje w tym celu dane osobowe, wskazane poniżej.
 8. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to regulowany jest w odrębnym dokumencie.
 9. Platforma internetowa służy w szczególności do rejestracji i uiszczenia opłaty od posiadania psa, zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, zgłaszania interwencji lub reklamacji przez Usługobiorcę, a także umieszczania bieżących informacji o działalności Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (dalej: „Towarzystwo”).
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podawanych przez Usługobiorców, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich prawdziwości.
 11. Usługobiorca nie może zamieszczać na stronie internetowej Usługodawcy treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub w innyb sposób sprzecznych z sprawem.

 

§4

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
 1. zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej;
 2. umożliwia dodanie rejestracji właściela psa i dokonanie opłaty od posiadania psa, zgodnie z przepisem art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 nr 9, poz. 31);
 3. zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń zwierzat zagubionych, znalezionych i do adopcji oraz przeglądanie ich treści przez Usługobiorców;
 4. informuje o możliwości skorzystania ze sklepu internetowego poprzez umieszczenie odpowiedniego odnośnika, który przekierowuje Usługobiorcę na właściwą stronę internetową;
 5. informuje o możliwości dokonania darowizny na rzecz Towarzystwa za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay, poprzez umieszczenie odpowiedniego odnośnika na stronie internetowej;
 6. informuje o możliwości dokonania wpłaty na rzecz Towarzystwa za pośrednictwem platformy SiePomaga.pl, poprzez umieszczenia odpowiedniego odnośnika na stronie internetowej;
 7. złożenie reklamacji w zakresie działania strony internetowej;
 8. zgłoszenie interwencji;
 1. W  celu skorzystania z dostępnych Uslug, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do sieci Internet, posiadać przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w najnowszej, dostępnej wersji.

 

§5

Rejestracja psa lub kota

 1. Osoba posiadająca psa lub kota w celu Rejestracji, zaznacza odpowiedni odnośnik na stronie internetowej. Po kliknięciu odnośnika następuje przekierowanie na strone internetową, na której Usługobiorca wypełnia formularz.
 2. Uslugobiorca uzupełnia formularz kontaktowy, poprzez podanie poniższych danych:
 1. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy i adres właściciela;
 2. Dane zwierzęcia, w tym: gatunek, rasę, imię, płeć, umaszczenie, rok urodzenia, chip;
 3. Podanie informacji czy właściciel jest zwolniony z opłat i wskazanie podstawy zwolnienia;
 4. Załączenie dokumentów (opcjonalnie).
 1. Usługobiorca, po wypełnieniu pól wskazanych w ust. 2 oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.
 2. Usługobiorca może również wyrazić fakultatywnie zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny newslettera w celach marketingowych.
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza, zapoznanie się i zaakceptowanie stanowi zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Po przesłaniu formularza, Usługobiorca, na podany uprzednio adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą Rejestrację.
 5. Usługobiorca ma prawo do zmiany podanych danych na każdym etapie trwania umowy, a także usunięcia wyżej wymienionych.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Do zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres elektroniczny wskazany przez Usługodawcę. Złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu jest równoznaczne z usunięciem danych podanych w toku Rejestracji.
 7. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wystosowanie oświadczenia w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres. Przepis §5 ust. 8 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wypowiedzenia. Przepis §5 ust. 8 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.
 10. Usługobiorca, po Rejestracji psa lub kota, dokonuje uiszczenia opłaty w sposób wskazany na stronie internetowej www.ktoz.kei.pl, w zakładce „opłata od posiadania psa”.

 

§6

Tablica ogłoszeń

 1. Osoba mająca zamiar zamieścić ogłoszenie na stronie, zaznacza w tym celu odpowiedni odnośnik. Po kliknięciu odnośnika Usługobiorca wypełnia formularz.
 2. Uslugobiorca uzupełnia formularz, poprzez podanie poniższych danych:
 1. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy;
 2. Informacje dotyczące zwierzęcia: gatunek; ID, imię, płeć, wiek, województwo i miasto zamieszkania;
 3. Opis zwierzęcia oraz okoliczności zaginięcia lub znalezienia, ewentualnie inne niezbędne informacje;
 4. Opcjonalnie umieszczenie załączników w postaci zdjęć.
 1. Usługobiorca, po wypełnieniu pól wskazanych w ust. 2 oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin.
 2. Usługobiorca może również wyrazić fakultatywnie zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny newslettera w celach marketingowych.
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu stanowi zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Po przesłaniu formularza, Usługobiorca, na podany uprzednio adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą dodanie ogłoszenia.
 5. Usługobiorca ma prawo do zmiany podanych danych na każdym etapie trwania umowy, a także usunięcia wyżej wymienionych.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Do zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę. Złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu jest równoznaczne z usunięciem ogłoszenia oraz danych udostępnionych przez Usługobiorcę.  
 7. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wystosowanie oświadczenia w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres. Przepis ust. 8 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wypowiedzenia. Przepis ust. 8 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.

 

§7

Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane na platformie internetowej Usługodawcy.
 2. Usługobiorca odpowiada wobec osób trzecich, których prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez treści opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Treści zamieszczone przez Usługobiorcę podlegają modyfikacji lub usunięciu na każde żądanie Usługobiorcy.

 

§8

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej pod adresem www.ktoz.krakow.pl.
 2. Usługodawca udostępnia swój adres – email do korespondencji z Usługobiorcą, a także dane teleadresowe na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 3. Usługodawca umożliwia dokonanie rejestracji psa lub kota, a także opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej.
 4. W stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności strony internetowej.
 7. Usługodawca ma obowiązek udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz rozpatrywania zgłoszonych reklamacji związane z usługami oferowanymi przez Usługodawcę.

 

§9

Reklamacje i interwencje

 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu strony internetowej mogą być zgłaszane w postaci reklamacji za pośrednictwem adresu elektronicznego, wysyłając wiadomośc e-mail, w której Usługobiorca opisze powstały problem.
 2. W tym celu, Usługobiorca wysyła wiadomośc na adres e-mailowy wskazany na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 3. Usługodawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości na skrzynkę odbiorczą adresu elektronicznego, poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji lub pytania zawierającego treści wulgarne lub obrażliwe wobec Usługodawcy.
 5. Za pośrednictwem drogi elektronicznej, wskazanej w ust. 2, Usługobiorca ma również możliwość zgłaszania interwencji.
 6. Wiadomość dotycząca interwencji powinna zawierać precyzyjny opis zdarzenia, adres oraz kontakt telefoniczny do osoby zgłaszającej zdarzenie.
 7. Usługobiorca zgłaszający reklamacje lub interwencje oświadcza, że akceptuje Regulamin.
 8. Wysłanie wiadomości, o której mowa w §2 lub §5 zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 9. Usługobiorca ma prawo do zmiany podanych danych na każdym etapie trwania umowy, a także usunięcia wyżej wymienionych.
 10. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 8 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Do zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzytania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z usunięciem zamieszczonej interwencji.
 11. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wystosowanie oświadczenia w formie wiadomości e – mail na wskazany przez Usługodawcę adres. Przepis ust. 10 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 12. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez wypowiedzenia. Przepis ust. 10 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonane już usługi, a także umowy, do których zawarcia doszło przed złożonym wypowiedzeniem, a których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.

 

§10

Ochrona danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych Usługodawcy, jest Usługodawca.

2.       Usługobiorca przekazuje swoje dane osobowe Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31 – 019 Kraków, KRS: 0000044704, NIP: 6761709241, REGON: 003872657.

3.       Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 

4.       Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, prowadzenia, bieżącej aktualizacji i uzupełniania ewidencji zwierząt domowych z terenu Gminy Kraków oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane oraz udostępniane podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Usługobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca przetwarza: imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres oraz adres IP Usługobiorcy.

5.       Dane osobowe podane przez Usługobiorcę nie są udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem imienia i numeru telefonicznego osoby, która zamieszcza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz imienia osoby zgłaszającej interwencję.

6.       Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: ktoz@ktoz.krakow.pl

7.       Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy dotyczących zawieranej umowy, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

8.       Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia wykonanie określonej Usługi przez Usługodawcę.

9.       W przedmiocie przetwarzania danych osobowych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy kontakt drogą elektroniczną pod adresem: ktoz@ktoz.krakow.pl

10.    Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone Usługodawcy.

11.    Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia i uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym.

12.    Usługobiorca może również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także żądać ich niezwłocznego usunięcia.

13.    Usługodawca gwarantuje możliwość usunięcia danych osobowych podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Usługobiorca naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę.

14.    Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości o określonej treści na adres elektroniczny Usługodawcy.

15.    Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

16.    Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych.

17.    Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, oraz   że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej, poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie nowych postanowień Regulaminu oraz postanowień ulegających zmianie.
 4. Informacja, o której mowa w ust. 3, jest zamieszczana na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wejściem zmian w życie i figuruje na stronie do tego dnia.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje zmiany Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Oświadczenie o braku zgody na treść Regulaminu poczytuje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca jest wówczas zobowiązany do usunięcia danych przekazanych przez Usługobiorcę.
 7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych faktów następstwa.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania w sprawie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu, lub w których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby usługodawcy.