Szanowni Państwo!

Nasza strona jest w przebudowie, w związku z tym faktem, wszelkie najnowsze informacje i aktualności dostępne są na - Facebooku.

Prosimy o wyrozumiałość - wszystkie informacje na stronie będą na bieżąco uzupełniane.

Dziękujemy także wszystkim Państwu, którzy wspierają nas 1% swojego podatku.

Wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli się z podatku prosimy o dar serca i przekazanie 1% na KTOZ, abyśmy dalej mogli nieść pomoc tym, którzy nas potrzebują.

Polityka prywatności


§1 Przepisy ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31 – 019 Kraków, KRS: 0000044704, NIP: 6761709241, REGON: 003872657, ktoz@ktoz.krakow.pl
 1. Usługodawca oświadcza, iż dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane poprzez profilowanie.

 

§2 Przetwarzanie danych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu:
 1. realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji umowy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
 2. wysyłania newsletteru, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. w celu realizacji obowiązków wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. w celu dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw,
 5. działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. wykonania umowy o świadczenie usług z dnia 4 stycznia 2018 roku zawartą pomiędzy Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków, a Usługodawcą, której przedmiotem jest prowadzenie ewidencji zwierząt domowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO,
 7. poboru opłaty od posiadania psów, na mocy §4 ust. 2 uchwały nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora na mocy przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 1. Usługodawca przetwarza dane podane przez Usługobiorcę tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP, a także inne identyfikatory oraz informacje gromadzone poprzez pliki cookies.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, za jego uprzednią zgodą, w celach informacyjnych w ramach newsletteru.
 3. Brak wyrażenia zgody na wysyłanie newsletteru nie ma wpływu na korzystanie z usług gwarantowanych przez Usługodawcę.
 4. Newsletter, o którym mowa w ust. 3, jest wysyłany na adres poczty elektronicznej zawiera aktualne informacje o przedmiocie działalności Usługodawcy.
 5. Usługobiorca w dowolnym momencie może zrezygnować z newsletteru, klikając odpowiedni odnośnik w wiadomości elektronicznej.
 6. Dane są przetwarzane:
 1. na podstawie zgody, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. w związku obowiązkiem prawnym ciążącym na Usługodawcy, o którym mowa w przepisie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 4. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy odwiedzającego profile Usługodawcy prowadzone w mediach społecznościowych, w szczególności na portalu Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Usługobiorcy o aktywności Usługodawcy, promowania usług, jak również komunikowania się z Usługobiorcą. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Usługodawcę jest uzasadniony interes, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na promowaniu własnej marki.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach newsletteru przez Usługobiorcę jest dobrowolna. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia jednak skorzystanie z usług zagwarantowanych przez Usługodawcę, w ramach których przetwarzanie danych osobowych jest konieczne.
 3. Określenie adresu IP Usługobiorcy umożliwia Usługodawcy potwierdzenie wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Każdy Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z regulaminem, polityką prywatności oraz polityką cookies w trakcie przeglądania strony internetowej.
 5. Dane osobowe uzyskane przez Usługodawcę, w celu wykonania umowy służą do:
 1. Rejestracji psa lub kota przez właściciela;
 2. Zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Usługodawcy;
 3. Udzielenia odpowiedzi na reklamacje usługi;
 4. Udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną interwencję.

 

§3 Powierzenie danych

 1. W celu wykonania umowy zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą, Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Usługobiorcy, w szczególności dostawcy usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne.
 2. Usługodawca w niezbędnym zakresie przekazuje dane osobowe Usługobiorcy w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, o której mowa w przepisie art. 28 ust. 3 RODO.
 4. Usługodawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten zawiera:
  1. imię i nazwisko, a także dane kontaktowe Usługodawcy,
  2. cele przetwarzania danych osobowych,
  3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
  4. spis podmiotów, którym przekazano dane osobowe,
  5. informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego,
  6. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych,
  7. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 5. Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Usługodawcy prowadzą rejestr kategorii czynności, określony w przepisie art. 30 ust. 2 RODO.

 

§4 Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma stały dostęp do swoich danych osobowych. Usługobiorca ma prawo do sprostowania umieszczonych danych osobowych na podstawie przepisu art. 16 RODO.
 2. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych na podstawie przepisu art. 17 RODO.
 3. Przepis §4 ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli zachowanie danych jest niezbędne w celu ustalenia zakresu odpowiedzialności Usługobiorcy i realizowania ewentualnych roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z przepisem art. 17 ust 3 lit. e) RODO
 4. Usługobiorca ma prawo uzyskać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, a także informacji o źródłach pozyskania danych, jeżeli nie zostały one uzyskane od Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisem art. 18 RODO.
 6. Usługobiorca służy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 21 RODO.
 7. W dowolnym momencie Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność czynności zawartych uprzednio oraz istniejące zobowiązania między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 8. Usługobiorca ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Bez uszczerbku dla prawa wskazanego w ust. 8, Usługobiorca, na podstawie przepisu art. 79 ust. 1 RODO ma prawo do realizacji swoich uprawnień na drodze sądowej.
 10. Usługobiorca ma prawo otrzymać od Usługodawcy, w pliku PDF, dane osobowe, dostarczone uprzednio Usługodawcy.
 11. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca jest zobowiązany przekazać dane osobowe, w formie określonej w ust. 10, innemu administratorowi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Uprawnienia, o których mowa §4, z wyjątkiem ust. 8 - 9 Usługobiorca realizuje za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wskazanie swojego żądania w wiadomości e-mail. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do żądania.

 

§5 Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, w myśl przepisu art. 5 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Usługodawca dokonuje oceny skutków przetwarzania, jeżeli dany rodzaj przetwarzania może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, na podstawie przepisu art. 35 RODO.
 3. Poprzez ocenę skutków, o której mowa w ust. 2 rozumie się: opis planowanych operacji przetwarzania i celów, ocena niezbędności przetwarzania, ocena ryzyka naruszenia praw i wolności Usługobiorcy lub wskazanie środków mających zapobiec ryzyku naruszenia praw.
 4. Usługodawca chroni przekazane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania, pseudonimizację, zapewnianie integralności, dostępności i odporności systemów oraz usług przetwarzania, przywrócenie dostępności danych osobowych, a także ocenę skuteczności środków technicznych.
 5. Usługodawca dba, by dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny, dostęp do nich miały jedynie osoby upoważnione, w zakresie niezbędnym do wykonywanych zadań.
 6. Usługodawca informuje organ nadzorczy o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych, zgodnie z przepisem art. 33 RODO. Usługodawca dokumentuje naruszenia ochrony danych osobowych.
 7. Usługodawca jest zobowiązany do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, zgodnie z przepisem art. 34 RODO.
 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim, z zastrzeżeniem §3 ust. 1 i 2.
 9. Usługodawca nie zbiera i nie weryfikuje danych dotyczących wieku Usługobiorcy strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z funkcjonalności strony przez osoby niepełnoletnie ani za podejmowane przez nich działania.

 

§6 Polityka cookies

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies – rozumie się przez to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w szczególności pliki z nazwą strony internetowej, czasem przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies służą do korzystania z serwisu internetowego.
 3. Usługodawca zamieszcza na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
 4. W ramach serwisu stosowane są:
 1. cookies „sesyjne”: są to tymczasowe pliki, przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy i pozostają tam do chwili zakończenia sesji. Informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm nie pozwala na pobieranie danych osobowych,
 2. cookies „trwałe”: są to pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy i pozostają do tam do momentu ich usunięcia. Termin usunięcia ustala się w ustawieniach przeglądarki,
 3. Cookies „bezpośrednie”: służą do zapamiętania informacji o Usługobiorcy i jego ustawieniach,
 1. Usługodawca stosuje pliki cookies w celu utrzymania sesji w trakcie korzystania ze strony przez Usługobiorcę.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę, aby strona wyświetlała się w sposób prawidłowy.
 3. Pliki cookies za pośrednictwem narzędzia „Google Analitycs” zbierają dane osobowe w celu tworzenia anonimowych statystyk.
 4. W zakresie informacji gromadzonych przez sieć reklamową Google, Usługobiorca ma możliwość przeglądania i edytowania tych informacji przy pomocy narzędzia udostępnionego przez Google.
 5. Usługobiorca ma możliwość zmiany ustawień plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta.
 6. Usługobiorca może zablokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Usługodawca zastrzega jednocześnie, iż zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z serwisu internetowego.