KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Pentor
REKLAMA


stat4u
Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Starsze Newsy

Newsy

Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

232016
grudnia
Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2017 Składamy życzenia wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, wytrwałości oraz satysfakcji z niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
Otwarte serca, trud i zaangażowanie, jakie Państwo ofiarowali naszym podopiecznym, pozwala nam wspólnie nieść radość zwierzętom, i aby ten przyszły Rok był dla nas wszystkich rokiem pomyślności.

Zarząd i Pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

 

 

 


152016
grudnia
Oświadczenie


152016
grudnia
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie pojawiło się zarówno w mediach, jak i na portalach internetowych wiele publikacji przedstawiających w sposób tendencyjnie szkalujący i oszczerczy dorobek, jak tez i bieżące osiągnięcia Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, także Prezesa Zarządu.

 Wypada zatem przypomnieć, że to właśnie KTOZ doprowadziło swymi działaniami m.in. do:

- ukończenia trwającej o wiele za długo budowy schroniska prowadzonej przez ówczesna Radę Miasta i przeprowadzenia siedziby schroniska z urągających bezpieczeństwu zwierząt i zatrudnionych tam ludzi ul. Wioślarskiej na ul. Rybna 3;
- w oparciu wyłącznie o środki własne oraz korzystając z pomocy pracowników, KTOZ postawiło jeden z pierwszych (o ile nie pierwszy) szpital przy schronisku, który obecnie - po upływie 20 lat – pełni funkcje magazynu;
- w tym samym dniu, w którym oddawano do użytku szpital, został odsłonięty pomnik Psa Dżoka - symbolu psiej wierności. Inicjatorką budowy była nieżyjąca już p.red. Alina Budzińska, autorem rzeźby jest P.prof. Bronisław Chromy, który swoje dzieło przekazał nieodpłatnie, natomiast wszystkie koszty związane z odlewem, posadowieniem pomnika, zakupem cokołu, pokryło KTOZ. Nawiasem mówiąc, atakujące stale KTOZ Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt wykorzystuje zdjęcie pomnika Dżok na głównej stronie stowarzyszenia.
Od 26 lat odbywają się nieprzerwanie koncerty na rzecz zwierząt, przede wszystkim schroniskowych. Koncerty odbywały się początkowo w Teatrze Groteska, następnie w Teatrze Bagatela, a od kilku lat w Filharmonii
Krakowskiej. W koncertach biorą udział najsłynniejsi artyści polskiej muzyki rozrywkowej, czynią to całkowicie nieodpłatnie. Z uzyskiwanych z koncertów dochodów zakupiono sprzęt ratujący życie i zdrowie zwierząt, m. in. kombajn do badania krwi, USG, klatki reanimacyjne, a ostatnio najwyższej jakości aparat Rtg. W tym miejscu należy wskazać, ze właśnie na dzień 28.11 br., a zatem dzień 26 koncertu z cyklu "Granie na Szczekanie", działaczki Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt zaplanowały kolejny medialny atak.

- Co roku organizowane są koncerty z okazji Dnia Kota – termin najbliższego to 15.02.2017.
- Podczas koncertów prowadzone są aukcje podarowanych wspaniałomyślnie przez Krakowian prezentów, dochody z aukcji przeznaczane są w całości na podnoszenie poziomu życia i leczenia zwierząt schroniskowych.
- Rokrocznie również odbywają się w październiku, będącym miesiącem dobroci dla zwierząt, Msze Św. koncelebrowane w intencji opiekunów zwierząt. Zwierzęta są na nich również mile widziane.
- Każdego roku  także organizowany jest wspólnie ze schroniskiem tzw. marsz azylanta.
- KTOZ uczestniczy też w tzw. "Gwiazdce dla Zwierzaka" - zebrane w czasie tej akcji dary w całości przeznaczane są do wykorzystania w schronisku dla zwierząt.
- KTOZ wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK przeprowadza akcje sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, akcje te zdecydowanie zmniejszają obszar bezdomności zwierząt.
- Przez wiele lat KTOZ prowadziło lekcje (na życzenie dyrekcji szkół) mające na celu propagowanie zarówno konieczności humanitarnego traktowania zwierząt, jak też i przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
- Aktualnie oprowadzane są przez oddelegowanych do tego zadania pracowników wycieczki dzieci po schronisku.
- KTOZ uczestniczy w imprezach zewnętrznych, w czasie których umożliwione jest prowadzenie aukcji zwierząt (np. Targi Chemobudowa).
- KTOZ prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcje promowania działalności organizacji w celu uzyskania dochodu z 1 %.
- Członkowie zarządu KTOZ biorą czynny udział w pracach Komisji Bioetycznych na krakowskich uczelniach.
- Prezes  KTOZ uczestniczyła zarówno w pracach Komisji Bioetyki na UJ, jak również przez dwie kadencje w pracach Krajowej Komisji Bioetyki ds. Doświadczeń na Zwierzętach, komisja ta funkcjonowała przy ówczesnym Komitecie Badań Naukowych; uczestniczyła tez w pracach podkomisji sejmowej dot. przepisów Ustawy o ochronie zwierząt i nowelizacji ustawy.
- Członkowie  Zarządu, w tym przede wszystkim Skarbnik, oceniają projekty gminnych uchwał dot. zapobiegania bezdomności zwierząt, pod katem ich zgodności z dobrem zwierząt.

KTOZ było poddawane w roku 2010 kontroli Delegatury NIK, kontrola zakończona została bardzo pozytywną oceną, na zlecenie Zarządu Agnieszka Suchy - księgowa KTOZ w latach 2012 do 31.07.2015 była szkolona przez uprawnionych w zakresie prowadzenia księgowości organizacji pożytku publicznego księgowych; koszty szkolenia zostały pokryte w całości ze środków KTOZ.
- KTOZ wystąpiło w roku 2012 o audyt zewnętrzny pokrywając jego koszty, ocena audytu była dla KTOZ pozytywna

Jedną z podstawowych działalności KTOZ są interwencje, które niejednokrotnie wykraczają daleko poza obszar województwa małopolskiego.

W roku 2012 przeprowadzono 4736 interwencji.
W roku 2013 przeprowadzono  6313 interwencji.
W roku 2014  przeprowadzono 6665 interwencji.
W roku 2015 przeprowadzono 5596 interwencji.
Do 10 grudnia 2016: przeprowadzono 4339 interwencji.

Interwencje te prowadzone są przez zatrudnionych w KTOZ inspektorów, inspektorzy społeczni mają zlecane interwencje, o ile istnieje taka potrzeba, interwencje te podlegają kontroli inspektora zawodowego.

Następnym z kolei zadaniem jest udzielanie pomocy finansowej właścicielom chorych zwierząt, którzy (po stosownym udokumentowaniu) nie są w stanie z własnych środków pokryć kosztów leczenia.

Przedstawiamy poniżej, jak kształtowały się wydatki na tę pomoc w poszczególnych latach:

- rok 2012 - 237.187,82 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 82/100)
- rok 2013 - 251.345,19 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 19/100)
- rok 2014 - 150.260,38 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 38/100)
- rok 2015 - 186.905,63 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych 63/100)
- rok 2016 (do 10.12) - 106.485,98 zł (sto sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 98/100)

W związku ze zwiększająca się liczba podań i kolosalnymi kosztami uchwałą Zarząd KTOZ zobowiązał się do partycypowania w kosztach leczenia maksymalnie do 50 %. Takie stanowisko KTOZ wymuszone przez finansową sytuacje Organizacji wywołuje awantury połączone z
wulgaryzmami i groźbami skierowanymi tak pod adresem Zarządu KTOZ jak tez i pracowników Organizacji. Z posiadanych informacji wiemy, ze jesteśmy obecnie jedyną organizacją partycypująca w kosztach leczenia prywatnych zwierząt mieszkańców.

- KTOZ utrzymuje w hotelach zwierzęta spoza Gminy Kraków (które nie mogą, zgodnie z treścią umowy koncesyjnej, przebywać w schronisku); koszty z tym związane przedstawiały się następująco w poszczególnych latach:

rok 2012 - 235.826,45 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 45/100)
rok 2013 - 304.291,09 zł (trzysta cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 09/100)
rok 2014 - 297.690,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 70/100)
rok 2015 - 254.250,05 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 05/100)
rok 2016 do 10.12 - 174.118,22 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście złotych 22/100)


- KTOZ utrzymuje również w hotelach dla koni aktualnie 21 koni uratowanych przed wywozem na rzeź, staramy się o adopcje, kilka zwierząt jest adoptowanych, w ich miejsce trafiają natychmiast następne.
Koszty utrzymania koni w latach 2012 do 2016 (10.12) 662.943,43 zł. Ponadto KTOZ uczestniczyło w badaniach koni wiozących turystów do Morskiego Oka i ponosiło koszty z tym związane w wysokości 3.000,00 zł
- w latach 2012 - 2016 (do 10.12) przekazaliśmy karmicielom 127 ton karmy.
- KTOZ dokłada stale do tzw. transzy schroniskowej z UMK.

W poszczególnych latach są to kwoty następujące:

rok 2012 - 254.872,91 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote 91/100)
rok 2013 - 307.250,01 zł (trzysta siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 01/100)
rok 2014 - 316.241,00 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)
rok 2015 - 292.038,19 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 19/100)
rok 2016 (do 10.12) - 511.660,28 zł (pięćset jedenaśie tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 28/100)


    W świetle przedstawionych powyżej informacji zdecydowany sprzeciw budzą sugestie "nierozliczonych darowizn". Każdy wydatek dokumentowany jest bowiem fakturą weryfikowaną po jej opisaniu przez księgową. W latach 2012 do 31.07.2015 księgowa KTOZ była Agnieszka Suchy, której prace w sposób szczególnie entuzjastyczny opisała w książce wizytacji schroniska b.wizeprezes i b.czlonek KTOZ Monika Krzyżanowska, współpracująca obecnie z Krakowskim Stowarzyszeniem Obrony Zwierząt. Nie odnosimy się do toczących się obecnie postępowań sądowych, rozstrzygnięcia pozostawiając sądowi. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że jesteśmy nastawieni na dalsze udzielanie pomocy w granicach naszych możliwości finansowych, mamy nadzieję, ze zajmująca się w głównej mierze krytyka organizacja będzie wsparciem - także finansowym - dla krakowian w ratowaniu zwierząt.

Państwu, którzy od lat wspierają nasza działalność, serdecznie dziękujemy i prosimy o kontynuację pomocy.  


72016
grudnia
Pomagaj z Ecogifts.pl

Kochasz zwierzęta? Chcesz im pomóc? Podaj łapę na zimię! Kup produkty z zakładki ECOzwierzak na ecogifts.pl. Część dochodu ze sprzedaży zostanie przeznaczona dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt! Przyłącz się do akcji! @ecogiftspl


22016
grudnia
Akcja SOS - uczelnie Schroniskom

X Edycja Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom

Studenci i doktoranci, pracownicy naukowi i techniczni – już po raz dziesiąty zbieramy karmę, posłania, zabawki oraz pieniądze dla bezdomnych zwierząt z Krakowa i okolic. Podczas tegorocznej edycji Akcji SOS zbiórka prowadzona jest dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, przytuliska w Harbutowicach oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE w Racławicach.

Akcja rozpoczęła się 21.11.2016 i trwa do 18.12.2016. Gromadzimy karmę suchą i puszkowaną dla psów i kotów, także weterynaryjną dla zwierząt chorych np. na cukrzycę czy niewydolność nerek lub wątroby. Potrzebne są czyste posłania i różne materiały na posłania, zwłaszcza że zima się już rozpoczęła, a zwierząt jest dużo. Za zebrane do specjalnie oznakowanych puszek datki finansowe zakupimy leki i akcesoria weterynaryjne. W tym roku – po raz pierwszy – prosimy także o używane kurtki, które zostaną przerobione na ubranka dla psiaków tych ras, które nie mają odpowiednio grubej sierści lub są starsze i schorowane.

Każdy mieszkaniec Krakowa może przynieść choćby najmniejszą paczkę karmy lub kocyk, piłeczkę albo datek do najbliższej uczelni lub instytutu PAN, które biorą udział w Akcji SOS. Szczegółowe dane oraz miejsca zbiórek są podane na www.akcjasos.org oraz pl-pl.facebook.com/AkcjaSOS.

 


Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ