KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Pentor
REKLAMA


stat4u

SprawozdaniaSprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017 można obejrzeć tutaj

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 można obejrzeć tutaj

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015 można obejrzeć tutaj

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014 można obejrzeć tutajSPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ za 2014 rok przeprowadzonej przez

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Krakowie przy ul.Floriańskiej 53 informuje o zakończeniu rozliczenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia nr 55/2014 wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Zbiórka została zakończona dnia 31.12.2014 roku. Zbiórkę przeprowadzano w formie dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe nr 14 1500 2282 1222 8000 1556 0000 służące jedynie do przeprowadzania zbiórki publicznej na podstawie Decyzji MAC. Nie przeprowadzono zbiórki w formie zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych ustawionych w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi odrębną ewidencję księgową służącą rozliczeniu zbiórki publicznej.

Na dzień 01.01.2014 roku na koncie zbiórki publicznej pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 70,33 zł., która została rozliczona w bieżącej zbiórce publicznej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 19.633,72 zł.

Kwota wydatkowana wynosi 19.704,05 zł.

Całość otrzymanych środków rozliczono, stan konta na koniec roku wynosi 0,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków z wyszczególnieniem celu:

  • Kwota 1.127,93 zł została przeznaczona na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

  • Kwota 210,01 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia dla zwierząt.

  • Kwota 14.355,22 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia weterynaryjnego.

  • Kwota 3.154,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów za pobyt zwierząt w hotelach, stajniach i stadninach.

  • Kwota 660,39 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu wykupionego konia.

  • Kwota 196,50 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów bankowych.

 

Zebrane fundusze zostały wydatkowane, zgodnie z zezwoleniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ za 2013 rok przeprowadzonej przez

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Krakowie przy ul. Floriańskiej 53 informuje o zakończeniu rozliczenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia nr 32/2013 wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 stycznia 2013 roku.

Zbiórka została zakończona dnia 31.12.2013 roku. Zbiórkę przeprowadzano w formie dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe nr 14 1500 2282 1222 8000 1556 0000 służące jedynie do przeprowadzania zbiórki publicznej na podstawie Decyzji MAC. Nie przeprowadzono zbiórki w formie zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych ustawionych w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi odrębną ewidencję księgową służącą rozliczeniu zbiórki publicznej.

 

W okresie sprawozdawczym na w/wym konto wpłynęło 24.248,20 zł., z czego cztery wpłaty na kwotę 1.450,00 zł dotyczyły zasądzonych nawiązek sądowych mylnie wpłaconych na konto zbiórki i zostały przeksięgowane na konto główne KTOZ.

W wyniku czego do dnia 31.12.2013 roku ze zbiórki publicznej uzyskano środki finansowe w kwocie: 22.798,20 zł. Kwota wydatkowana z pozyskanych środków wynosi 22.727,87 zł. Na koniec roku na koncie zbiórki publicznej pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 70,33 zł., która zostanie rozliczona w kolejnej zbiórce publicznej.

Szczegółowy podział wydatków z wyszczególnieniem celu:

 

 Kwota 4.882,33 zł została przeznaczona na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,

 Kwota 14.050,49 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia weterynaryjnego,

 Kwota 2.321,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów za pobyt zwierząt w hotelach, stajniach i stadninach,

 Kwota 1.291,05 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu koni,

 Kwota 183,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów bankowych.

 

Zebrane fundusze zostały wydatkowane, zgodnie z zezwoleniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
Organizacji Pożytku Publicznego
w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2012 roku.

 
 
W latach 2010 - 2012 roku Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami działał  w następującym składzie:
 
          Prezes – Jadwiga Osuchowa,
          Wiceprezes – Monika Krzyżanowska,
          Skarbnik – Beata Katarzyna Turzańska,
          Sekretarz – Marek Kapturkiewicz,
          Członkowie Zarządu: Maria Cichoń Szepczyńska, Anna Baranowska, Rafał Feldman
 
Posiedzenia Zarządu odbywały się co najmniej raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej. Praca Zarządu koncentrowała się na realizacji zadań statutowych KTOZ oraz nadzorowaniu pracy krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 
            Celem Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest: działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania, działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach, działania w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Zarząd KTOZ, pracownicy i wolontariusze prowadzą wiele akcji informacyjnych, obrazujących losy bezdomnych zwierząt, dzięki którym możliwa jest pomoc dla osób dokarmiających bezdomne zwierzęta, jak również udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom wymagającym naszego wsparcia.
 
            Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami promuje działania na rzecz ochrony zwierząt.  Prowadzi szereg akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, które rozwijają świadomość prawną społeczeństwa związaną z humanitarną ochroną zwierząt jaka wynika z Ustawy o Ochronie Zwierząt. W tym względzie ogromne znaczenie mają bardzo liczne interwencje przeprowadzane przez Inspektorów KTOZ.
 
            Podejmowanie interwencji dotyczy zarówno przypadków naruszania Ustawy o Ochronie zwierząt jak i działań polegających na niesieniu pomocy zwierzętom bezdomnym, własnościowym będącym w warunkach bytowych zagrażających ich zdrowiu i życiu oraz ofiarom wypadków komunikacyjnych. W latach 2010 - 2012  inspektorzy KTOZ przeprowadzili łącznie 14 486 interwencji, w tym kilkaset interwencji dotyczących  zagłodzonych zwierząt, handlu zwierzętami  w nieodpowiednich warunkach, pseudo hodowli, a także  interwencje dotyczące ubojni psów. Ponadto Inspektorzy KTOZ przeprowadzili szereg interwencji dotyczących niewłaściwego utrzymywania zwierząt gospodarskich. W wyniku tych interwencji KTOZ złożyło szereg zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, za każdym razem popartych materiałami dowodowymi zebranymi przez inspektorów KTOZ.
 
W roku 2010 do sądów wpłynęły 43 akty oskarżenia, w 2011 roku 50 aktów oskarżenia. Tylko 14 spraw umorzono na etapie postępowania przygotowawczego. W  2012 roku do sądów wpłynęły 54 akty oskarżenia, w tym 12 spraw zostało zakończone, 26 pozostaje w toku, 16 spraw umorzono na etapie postępowania przygotowawczego. W sprawach umorzonych KTOZ złożyło zażalenia. We wszystkich sprawach toczących się z zawiadomienia Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami brało czynny udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Wszystkie zwierzęta odebrane z interwencji trafiły do krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, lub jeżeli odebrane były spoza terenu Gminy Kraków do hoteli i pensjonatów dla zwierząt  na koszt KTOZ. 
 
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w ramach swojej statutowej działalności podejmowało interwencję niemal w całej Polsce.
 
W wyniku interwencji odebrano zaniedbane, głodzone i skrajnie wyczerpane zwierzęta, które umieszczone zostały w hotelach i domach tymczasowych, które zapewniły należytą opiekę                         i socjalizację tych zwierząt. Inspektorzy KTOZ interweniowali również w sprawach dotyczących zwierząt gospodarskich.
 
            W wyniku w/w interwencji odebraliśmy: ponad 700 psów i 450 kotów. Pomogliśmy również 200 chorym lub rannym gołębiom z terenu całego Krakowa.
 
            Wykupiliśmy również pięćdziesiąt koni, które miały iść na rzeź. Odebrane zwierzęta zostały poddane leczeniu na koszt Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W/w zwierzęta zostały wydawane bezpłatnie do adopcji.
           
            Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otacza pomocą tzw karmicieli społecznych, tj. osoby zajmujące się dożywianiem bezdomnych, wolno żyjących kotów. W latach od 2010 do 2012 roku wydaliśmy 37 ton karmy suchej i konserw dla kotów wolno żyjących.  Ponadto w okresie zimowym KTOZ organizuje akcje dokarmiania dzikich ptaków, zwłaszcza łabędzi, zimujących w zakolu Wisły. Przez okres trzech lat zakupiono 6,5 tony ziarna w celu pomocy dzikiemu ptactwu.
 
            W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt oraz likwidowaniu ich nad populacji Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi, jak co roku, wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa akcje sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów. Ponadto KTOZ finansuje również z własnych środków bardzo dużą ilość zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów.
 
            Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pomaga najuboższym właścicielom psów i kotów, finansując im kosztowne dla nich leczenie w lecznicach i klinikach weterynaryjnych.
Ponadto KTOZ wydaje bezpłatnie karmę dla psów, osobom w trudnej sytuacji finansowej, w celu uniknięcia nadmiernego oddawania tych zwierząt do Schroniska. Każdego roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wydaje ponad 5 ton karmy dla psów.
 
            Od roku 2012 Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczęło cykl szkoleń dla Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z zakresu Ustawy o ochronie zwierząt, Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy o prawie łowieckim. KTOZ przeprowadziło szesnaście takich szkoleń.
 
            Każdego roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami organizuje „Gwiazdkę dla Zwierzaka”, w której udział biorą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Krakowa i okolic. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się zebrać następująca ilość karmy dla zwierząt w krakowskim Schronisku:
 
2010 rok:
 
karma sucha dla kotów                    2 285,76 kg
karma sucha dla psów                    10 759,34 kg
konserwy dla kotów                         2 208,55 kg
konserwy dla psów                           4 562,15 kg
posłania                                                 2 448 szt.
zabawki                                                 1 852 szt.
smycze, obroże, kuwety, miski               817  szt.
 
2011 rok:
 
karma sucha dla kotów                     2 313,44 kg
karma sucha dla psów                     11 089,30 kg
konserwy dla kotów                          2 186,41 kg
konserwy dla psów                            4 510,67 kg
posłania                                                 2 791 szt.
zabawki                                                 2 151 szt.
smycze, obroże, kuwety, miski               912 szt.
 
2012 rok:
 
karma sucha dla kotów                    2 683,17 kg
karma sucha dla psów                    13 748,90 kg
konserwy dla kotów                         2 433,16 kg
konserwy dla psów                           4 948,82 kg
posłania                                                 3144 szt.
zabawki                                                 2470 szt.
smycze, obroże, kuwety, miski               900 szt.
 
 
            W celu propagowania akcji adopcyjnych oraz akcji pomagania bezdomnym zwierzętom Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami organizowało szereg imprez i koncertów,                   z których całkowity dochód przeznaczony został na rzecz krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 
            W dniu 17 lutego 2010 roku z okazji Światowego Dnia Kota Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizowało koncert charytatywny,  w którym udział wzięli Franciszek Klimek, Piotr Kuba Kubowicz, Konrad Mastyło, Krzysztof Piasecki, Zbigniew Raj, Anna Szałapak, Elżbieta Towarnicka, Leszek Wójtowicz. Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Łukasz Lech. Całkowity dochód z aukcji został przekazany na cele statutowe KTOZ.
 
            W dniu 21 czerwca 2010 roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizowało w Teatrze Bagatela XVII Koncert Charytatywny „Zwierzaki z naszej paki”, w którym udział wzięli: Jerzy Połomski z akompaniamentem Janusza Senta, Rewia Musicalowa: Mariusz Jaśko, Łukasz Lech, Piotr Bajtlik, Janusz Kruciński, Barbara Ducka, Studio Tańca „Styl” Iwony Florczyk oraz Krzysztof Cwynar i Stowarzyszenie „Studio Integracji” w Łodzi. Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Łukasz Lech. Patronat Honorowy nad koncertem objęli Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Ks. Infułat Jerzy Bryła – duszpasterz artystów. Patronat medialny objęli Dziennik Polski, Radio Kraków. Całkowity dochód z aukcji oraz koncertu został przekazany na rzecz bezdomnych zwierząt.
 
            W dniu 17 lutego 2011 roku KTOZ oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizował koncert charytatywny z okazji Światowego Dnia Kota, który odbył się w Stowarzyszeniu Siemacha. Podczas koncertu wystąpili: Alicja Tanew, Krzysztof Cwynar, Waldemar Kocoń, Franciszek Klimek. Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Łukasz Lech.

            W dniu 5 czerwca 2011 roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizowało na scenie PWST Koncert Charytatywny „A pies siedzi i patrzy”. Udział w koncercie wzięli: Halina Kunicka, Jerzy Połomski, Maja Sikorowska, Andrzej Sikorowski, Franciszek Klimek. Koncert poprowadzili Wacław Krupiński oraz Łukasz Lech. Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, z której całkowity dochód przeznaczony został na rzecz zwierząt bezdomnych. Patronat Honorowy nad koncertem objął Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski, patronat medialny Dziennik Polski, Radio Kraków i Telewizja Kraków.
 
            W dniu 3 września 2011 roku KTOZ zorganizowało piknik „Przystanek Serce” na Błoniach krakowskich. Podczas imprezy odbyły się: pokaz capoeiry, tresury psów, konsultacje weterynaryjne, konkursy dla najmłodszych. Głównym punktem imprezy była licytacja przejażdżki Harleyem. Podczas pikniku odbyła się również wielka zbiórka karmy dla zwierząt oraz akcja adopcyjna.
 
            W dniu 16 października 2011 roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizowało Piknik Rodzinny „Podaj Łapę” na Placu Szczepańskim. Podczas pikniku wystąpili Arisa Vinci, Paulina Więckiewicz, Marta Wilk oraz Dave Nilaya i Daniel Domański. Podczas pikniku odbyła się Msza Święta dla przyjaciół zwierząt, w czasie której wystąpił chór dziewczęcy „Ziarenko”. Podczas imprezy odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Łukasz Lech. Patronat honorowy nad piknikiem objął Prezydent Miasta Krakowa, patronatami medialnymi byli: Dziennik Polski, TVP Kraków, Super Nowa i Magazyn Kocie Sprawy.
 
            W dniu 15 grudnia 2011 roku KTOZ oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizowało koncert charytatywny „Gwiazdka dla Zwierzaka”, który odbył się w Piwnicy pod Baranami. Podczas koncertu wystąpili: Dave Nilaya i Daniel Domański oraz Jacek i Andrzej Zielińscy. Tradycyjnie podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Łukasz Lech. Patronat honorowy nad koncertem objął Ks. Infułat Jerzy Bryła, patronat medialny Dziennik Polski.
 
            W dniu 17 lutego 2012 roku  z okazji Światowego Dnia Kota Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Śródmiejski Ośrodek Kultury zorganizowało koncert charytatywny,  w którym udział wzięli Jan Wojdak, Dave Nilaya, Paulina Więckiewicz i Gosia Kotwica.  Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Łukasz Lech. Patronat honorowy nad koncertem objął Ks. Infułat Jerzy Bryła, patronat medialny Radio Plus.
 
            W dniu 11 kwietnia 2012 roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wraz z Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury i kawiarnią Nowa Prowincja zorganizowało Koncert Charytatywny w Filharmonii Krakowskiej. Udział w koncercie wzięli: Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Jerzy Połomski, Janusz Sent, Beata Rybotycka i Grzegorz Turnau. Koncert prowadzili Wacław Krupiński i Bronisław Maj. Podczas koncertu odbyła się aukcja charytatywna, którą poprowadził Łukasz Lech. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony został na stworzenie i wyposażenie oddziału intensywnej opieki dla zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Patronat nad koncertem objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
 
            W dniu 19 maja 2012 roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zorganizowali Marsz Azylanta, czyli przemarsz wzdłuż bulwaru wiślanego wszystkich byłych mieszkańców schroniska. Finałem marszu był wybór Psiego Króla i Królowej. Patronat nad marszem objął  Prezydent Miasta Krakowa.
 
            W dniu 21 października 2012 roku zorganizowaliśmy wraz z Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury Piknik Rodzinny „Niedziela pod psem i kotem”. Podczas pikniku wystąpili Jacek i Andrzej Zielińscy oraz schola „Ziarenko” pod dyrekcją Elżbiety Gawor. Podczas pikniku odbyła się Msza Święta polowa w intencji opiekunów zwierząt, którą odprawił Ojciec Jan Maria Szewek. Patronat honorowy nad piknikiem objął Prezydent Miasta Krakowa oraz Ksiądz Infułat Jerzy Bryła.
 
 
            W celu zwiększenia ilości wydawanych zwierząt oraz zmniejszenia zagęszczenia w krakowskim Schronisku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w latach 2010 do 2012 zorganizowało 110 akcji adopcyjnych.
 
            KTOZ nawiązało współpracę z MPK, gdzie co roku organizujemy akcję „zamiast kupić bilet wrzuć datek do puszki”. Wolontariusze i pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przez trzy dni jeżdżą tramwajem i zbierają darowizny na rzecz zwierząt bezdomnych.
Ponadto uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy następujące akcje: zbiórka karmy dla zwierząt w sklepach Tesco i Auchan, Dzień kota i Yorkomania w Galerii Krakowskiej, akcja „Budy dla Schroniska” organizowana wraz z siecią sklepów Castorama i Leroy Merlin oraz zbiórki karmy na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Coroczną już tradycją stał się również udział Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w jednym z największych wydarzeń w Krakowie, a mianowicie w Targach Książki i Targach Edukacyjnych.
W okresie Bożonarodzeniowym w Galerii Kazimierz i w Galerii Solvay KTOZ posiadało swoje stoiska świąteczne przez okres całego grudnia. Dochód uzyskany ze stoisk świątecznych został przeznaczony na leczenie i dokarmianie zwierząt wolno żyjących.
 
            W okresie sprawozdawczym nawiązaliśmy współpracę z siecią Mega Taxi, która przekazuje na rzecz bezdomnych zwierząt 1 grosz z każdego wykonanego kursu oraz z Telewizją M, która pozwala nam na szerzenie naszych akcji poprzez wyświetlanie spotów w środkach komunikacji miejskiej.
 
            W 2012 roku Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami rozpoczęło akcję „Nie kupuj, adoptuj”, którą patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Akcja ma na celu propagowanie adopcji psów ze schroniska. Poprzez akcję pokazujemy, że psy i koty z krakowskiego Schroniska mogą stać się najlepszymi przyjaciółmi człowieka, jeżeli tylko znajdą kochający dom.
 
Finałem akcji było wydanie przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami kalendarza na rok 2013, na którego kartach możemy zobaczyć znane osobistości oraz...wspaniałe zwierzaki ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Zdjęcia do kalendarza wykonał BIELEC Dom Fotografii I Malarstwa Galeria Sztuki i Studio Fotograficzne.
 
 
            Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami od roku 2011 prowadzi program edukacji pro zwierzęcej adresowany do dzieci i młodzieży, promujący humanitarną, odpowiedzialną postawę wobec zwierząt. Spotkania edukacyjne realizowane były w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych, bibliotekach i domach kultury. Program zawiera elementy aktywnej edukacji do rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz zachęca do działań charytatywnych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Realizacja treści i formy przekazu uzyskała akceptację i deklarację współpracy pedagogów i wychowawców placówek oświatowych, gdzie spotkania zostały zrealizowane. W roku 2011 i 2012 odbyło się już 276 takich spotkań edukacyjnych.
 
            Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w ramach edukacyjnych objęło patronatem następujące książki dla dzieci: Sposób na Elfa Marcina Pałasza, Baltic pies, który płynął na krze Barbara Gawryluk, Kaktus dobry pies, Kaktus szukaj Barbary Gawryluk, Nowe przygody grzecznego psa Wojciecha Cesarza i Katarzyny Terechowicz, Kot, który patrzył na księżyc Natali Usenko oraz Opowiadania o zwierzętach, Polscy pisarze dzieciom.
 
           Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w grudniu 2012 roku przystąpiło do akcji Karmimy Psiaki. Akcja Karmimy Psiaki to ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu zebranie posiłków dla bezdomnych zwierząt oraz pomoc w znalezieniu dla nich nowych domów.  Jest to druga edycja akcji, z której pomoc przeznaczona jest dla Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Poznania, Nowego Dworu Mazowieckiego, Wrocławia i Lublina.
 
            Ponadto w okresie wakacyjnym wraz z producentem żwirku dla kotów Bazyl rozpoczęliśmy akcję „Nie wyrzucaj przyjaciela na wakacje”. Akcja miała na celu zapobieganie nadmiernemu wyrzucaniu zwierząt w okresie wakacyjnym i tym samym uniknięciu sytuacji przepełnionych schronisk dla zwierząt.
 
            Wszystkie osiągnięte przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przychody  są przekazywane w całości na działalność statutową. Mimo tego, iż KTOZ utrzymuje się wyłącznie  z darowizn, składek członkowskich i przychodu z 1% nadal realizujemy swoje cele statutowe dotyczące niesienia pomocy bezbronnym zwierzętom.
 
 
 
sprawozdania merytoryczne i finansowe znajdują się na stronie www.pozytek.gov.pl w zakładce "bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego"
 
 Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Sprawozdania
Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ