KRS: 0000044704

Promowane ADOPCJE:

Pentor
REKLAMAstat4u

Przetarg na dostawę lekówKraków, dn. 30.12.2016 r.

 

Na podst. Art 86 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w odniesieniu do „Przetargu na dostawę leków i produktów medycznych dla Lecznicy dla Zwierząt przy Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie przy ul. Rybnej 3 w Krakowie”, obwieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w ogłoszeniu Nr : 367270 – 2016 Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że :

 

  1. Kwota przeznaczona na zadanie wynosi : 290 861,47 zł

  2. Oferenci, którzy złożyli ofertę zgodną z Istotnymi Warunkami Zamówienia w wyznaczonym terminie:

 

Numer oferty

Oferent

Adres

Cena brutto

1

MEDIVET S.A.

ul. Szkolna 17 63-100 Śrem

290 861,47 zł

.

  1. Termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i płatności została zawarty w Istotnych Warunkach Zamówienia.

 

 

 

 

Przetarg na dostawę leków i produktów medycznych dla Lecznicy dla Zwierząt przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie ul. Rybna 3 w Krakowie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej specyfikacją

 

Biuletyn Zamówień Publicznych – ogłoszenie numer : 367270-2016

 


1)      Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego

        Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53, 31-019     Kraków.
        http://ktoz.krakow.pl/

2)      Tryb udzielenia zamówienia

    Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

3)      Opis przedmiotu zamówienia

3.1.     Przetarg na dostawę leków i produktów medycznych dla Lecznicy dla Zwierząt przy Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Rybna 3 w Krakowie.
        Zamówienie nie zostało podzielone na części.
        
        CPV:     
        33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała produkty lecznicze

         33600000-6  Produkty lecznicze

         33000000-0 Materiały medyczne
        
        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.  Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

3.2.     Wymagany termin płatności wynosi 7 dni.

3.3.     Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy prawo farmaceutyczne.

3.4.     Zamawiający wymaga, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił co najmniej 6 miesięcy od dnia jego dostawy.
3.5.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.7.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 (zamówienie dodatkowe).
3.8.     Zamawiający  zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę  zamówienia.
3.9.    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
3.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
3.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.     Termin wykonania zamówienia:
Do czasu wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień, środkiem transportu  
i na koszt Wykonawcy.

4)      Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

5.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

5.2.     Warunki udziału w postępowaniu:

5.2.1.     kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:    
        Oferta winna być złożona w sposób zgodny z przepisami prawa oraz przedmiotową specyfikacją. Ponadto ubiegając się o dostawę winien spełniać warunki zawarte w Art. 22 ust 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający wykluczy z postępowania  tego wykonawcę który nie spełni wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje (istotne dla prowadzonego postępowania) są w istocie nieprawdziwe. Ponadto uczestnik przetargu winien posiadać dokumenty tj;
- koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
- zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,
- atesty i świadectwa oraz certyfikaty pozwalające na obrót i stosowanie w Polsce.

5.2.2.     Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
        Ubiegający się o realizację dostaw składają oświadczenie iż nie zalegają z płaceniem podatków, nie jest prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne, windykacyjne, likwidacyjne bądz upadłościowe.
5.2.3.     Zdolność techniczna lub zawodowa:
        Dostawca zapewni  płynność dostarczanych produktów (dostaw), które rozumiane są w ten sposób, iż są to wielkości mające zabezpieczyć minimalny zapas leków w razie braku ich produkcji. Przedmioty zamówienia mają być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenckich (lub klinicznych) – zgodnie z zamówiona ilością. Dostawy będą dostarczane sukcesywnie do końca roku kalendarzowego 2017 własnym transportem wykonawcy w następujących terminach:

-     dostawy zwykłe w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu telefonicznego/mailowego/faxowego zgłoszenia zapotrzebowania (w takim wypadku dopuszcza się zwrotne potwierdzenie otrzymania zamówienia)
dostawy pilne w których czas dostawy zamówionych produktów leczniczych określa się na maksimum 24 godziny od momentu złożenia zamówienia (analogicznie jak wyżej)

        -    dostawy na cito – polegające na dostarczeniu towaru niezwłocznie(w czasie nie                 dłuższym niż 12 godzin)

5.4. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy).                               Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

6.         Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6.1.     Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić  potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

    -    informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

-    dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych

-    oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

-    oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

6.3.     Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7)     Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

7.1.     W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wraz z ofertą  są przekazywane  drogą elektroniczną. Jako uzupełnienie wymagana jest również forma pisemna.

7.2.     Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać
na adres: KTOZ - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Rybna 3 , 30-254 Kraków.

7.3.     Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres mailowy: sziemka@schronisko.krakow.pl

7.4.     Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7.5.     Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 7.3 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

8)     Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 15 dni od upływu terminu składania ofert.

9.    Sposób przygotowania oferty.

        Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej, na którą składają się:

A.    Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy             formularz oferty. Prosimy rwnież o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w             formie elektronicznej na płycie CD/DVD

B.     oświadczenia wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

C.    pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

D.    Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wskazane jest             aby     wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale             złączone w  celu  zapobieżenia ich dekompletacji.

    E.    Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

    F.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

G.    Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

H.     Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. Wszystkie wymagania dotyczące składania ofert dotyczą również przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane - zostanie ona zwrócona wykonawcy.

I .     W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z czym konieczne jest podanie kwot: netto, oraz co najmniej kwoty podatku vat - indywidualnie dla każdego produktu.

J.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
Nazwa i adres wykonawcy
KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie
ul. Rybna 3 30-254 Kraków
OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:
Przetarg na dostawę leków i produktów medycznych dla Lecznicy dla Zwierząt przy Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Rybna 3 w Krakowie.
Nr sprawy:
Nie otwierać przed
*w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin


K.    W arkuszu cenowym winny znajdowac sie pozycje określające:
- nazwę leku/produktu medycznego
- nazwę handlową
- podmiotu odpowiedzialnego
- wytwórcę
- zawartość substancji czynnej
- wielkość/zawartość opakowania
- cenę netto
- podatek vat
- cenę brutto

    L.     Okreslenia/definicje - jakimi posługiwać sie będzie Zamawiający przy odczytywaniu         ofert:

        -  Ilość – należy przez to rozumieć ilość sztuk: ampułek, tabletek, kapsułek, fiolek itp.             o wskazanych parametrach – w żadnym wypadku nie należy odczytywać tego jako             ilości opakowań;
        - Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym – to ilość ampułek, tabletek, kapsułek,                fiolek itp. stanowiących jedno opakowanie (jeżeli dotyczy);
        -  Nazwa handlowa – nazwa handlowa oferowanego produktu;
        - Podmiot odpowiedzialny – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.             o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) lub podmiot                 prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej             lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)         -  Wytwórca – podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i             oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną,                 niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny             podmiot;
    -  Producent – pełna nazwa producenta oferowanego produktu;
      -  Dawka – dawka oferowanego produktu - ilość lub zawartość substancji czynnej
     - Postać – postać oferowanego produktu w dawce (nie należy mylić z rodzajem     opakowania)      np. stała postać doustna (tabl., tabletka/drażetka powlekana, kaps.,     kaps. twarda itp.), roztwór,      koncentrat lub proszek do przygotowania roztworu,     liofilizat itp.;
10.     Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

10.1.     Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w - KTOZ, Schronisko Dla bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Rybna 3 30-254 Kraków nie później niż do dnia 30.12.2016 r r. godz. 9.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

10.2.     Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.12.2016 r. godz. 12:00, w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, ul. Rybna 3 30-254 Kraków.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.

10.3.     Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a)     kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)    firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)     ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://ktoz.krakow.pl/  w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

11.     Sposób obliczenia ceny.

11.1.     Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty dostawy i podatek VAT

11.2.     Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

11.3.     W formularzu oferty należy podać cenę brutto (z podatkiem VAT).

11.4.     Sposób obliczenia wartości cenowych w arkuszu cenowym: cena (brutto) = cena jednostkowa brutto x ilość.

12.  Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

    Oferty będą oceniane w każdej części wg następującego kryterium:

Nazwa kryterium
Sposób oceny ofert
Waga
Cena
Liczba punktów = (Amin/Ao) * 100
gdzie:
 - Amin - najniższa cena produktu/leku spośród wszystkich ofert   ocenianych
 - Ao -  cena podana w ofercie ocenianej
100%

13.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze                 oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.1.     Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
A     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
B.     wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

C.     unieważnieniu postępowania

- podając przy tym uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

        D     Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo     zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.     Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Załączniki:.
1. Wykaz leków i produktów medycznych podlegających przetargowi.
2. Wzory oświadczeń : https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzory-oswiadczen-i-dokumentow-z-zakresu-znowelizowanych-przepisow-ustawy-pzp

 

Wykaz leków, szczepionek oraz materiałów medycznych - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie dostępne tutajKrakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Przetarg na dostawę leków
Strona Główna | Aktualności | Schronisko w Krakowie | Interwencje | Apele | Imprezy | Do Adopcji | Kontakt
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - KTOZ